Skip to main content

Mga Community Resource Centers

Sinusuportahan ng Mga Community Resource Center (mga CRC) ang mga customer sa panahon ng Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasan ng Publiko (Public Safety Power Shutoff) o mas matagal na pagkawala ng kuryente.

Magbubukas kami ng drop-in na mga Community Resorce Center sa araw sa mga county na apektado ng PSPS. Tingnan ang video ng Community Resource Center.

Kailangan ba ninyo ng kuryente para mapagana ang mga aparatong medikal na kailangan sa pagsustini ng buhay? Puwedeng makakuha ng karagdagang pansuporta sa lugar ninyo kapag may PSPS. Makipag-ugnayan sa inyong lokal na Independent Living Center (Sentro ng Pamumuhay na Nakapagsasarili).

Humanap ng mga kalahok na Independent Living Centers (ILCs) (Sentro ng Pamumuhay na Nakapagsasarili).

Ang PG&E ay kasosyo na ngayon sa mga organisasyong makakapagbigay ng accessible na transportasyon sa mga indibidwal na may access and functional needs papunta at mula sa isang Community Resource Center ng PG&E.

 • Vivalon (mga County ng San Francisco, Marin, Sonoma, Solano, San Joaquin, Stanislaus, Amador, Calaveras, at Tuolumne): 415-847-1157
 • Dignity Health Connected Living (County ng Shasta): 530-226-3074, ext. 4
 • El Dorado Transit (County ng El Dorado): 530-642-5383, piliin ang opsyon 4
 • Fresno Economic Opportunities Commission (County ng Fresno): 1-800-325-7433

Bukod dito:

 • Nag-aalok ang County ng Colusa ng door-to-door na serbisyo sa pasahero para sa mga indibidwal na may mga kapansanan: 530-458-0287

 • Ang County ng Sierra ay tahanan ng dalawang non-profit na nag-aalok ng pagtugon sa pangangailangan at naka-iskedyul na serbisyo sa mga matatanda at taong may mga kapansanan:

  • Incorporated Seniors Citizens of Sierra County (County ng Eastern Sierra): 530-798-8555 (tumawag o mag-text)
  • Golden Rays Seniors Citizens (County ng Western Sierra): 530-993-4770

Bilang alternatibo, maaari mong gamitin ang mga serbisyong ito:

 • Tumawag sa 211, isang kumpidensyal, 24 na oras kada araw, pitong araw kada linggo na serbisyo na maaaring mag-ugnay sa iyo sa mga lokal na mapagkukunan ng transportasyon.
 • Ang Disability Disaster Access and Resource Program ay maaaring magbigay ng naa-access na transportasyon sa pamamagitan ng paglahok sa Independent Living Centers (ILCs).
 • Ang Google Maps ay maaaring magpakita ng mga ruta ng pampublikong transportasyon patungo sa mga CRC.

Upang mapanatilihing ligtas ang aming mga kostumer at komunidad, lahat ng sentro ng mapagkukuhanan ay sumasalamin sa naaangkop sa COVID-19 na mga pagsasaalang-alang sa kalusugan at sa mga patnubay ng pederal, estado, at county.

 • Kailangan ng mga pantakip ng mukha sa mga panloob na lugar, anuman ang katayuan sa pagbabakuna.
 • Ibinibigay ang mga kagamitan para “makakuha at umalis” ang mga kostumer pero puwede ring piliin ng mga kostumer na manatili at mag-charge ng kanilang mga device sa site.
 • Kapag maraming tao, bibigyan ng prayoridad ang pag-charge ng medikal na device.
 • Regular na dinidisimpekta ang mga ibabaw.
 • Para sa kalusugan at kaligtasan ng komunidad, hinihiling namin sa mga kostumer na huwag bumisita sa isang sentro kapag nagpapakita sila ng mga sintomas ng sakit.
TANDAAN: Ginagawa ang mga update para sa Community Resource Center sa pahinang ito at lalabas ang mga ito sa mapa ng pagkawala ng kuryente pagkalipas ng hanggang 15 minuto.
Backup na Kuryente at Kapalit na Pagkain
Alamin ang tungkol sa mga opsyon sa backup na kuryente pati na rin kung paano palitan ang nawalang pagkain sa panahon ng Kaganapan ng PSPS. Kabilang sa mga madudulugan ang programang Disability Disaster Access and Resources (DDAR), ang Portable Battery Program (PBP), pagpapalit ng pagkain sa pamamagitan ng lokal na mga food bank at marami pa.
Ano ang mga dapat gawin bago at habang walang kuryente
 • Mag-imbak ng mga pangunahing suplay

  • Mga flashlight para sa kabahayan
  • Radyong de-baterya o crank radio
  • Bateryang iba’t iba ang sukat
  • Panghaliling mobile phone kung hindi gumagana ang telepono sa bahay
  • Pera at isang tangkeng puno ng gasolina
 • Sundin ang mahahalagang payo sa kaligtasan

  • Maghanda ng plano sa kaligtasan, kabilang ang mga alagang hayop
  • Iwasang gumamit ng kandila kung walang kuryente
  • Alamin kung paano manwal na buksan ang inyong garahe o anumang pintong de-kuryente
  • Bunutin ang saksak o patayin ang mga kasangkapan at elektroniks para maiwasan ang pagkasira kapag may kuryente na
  • Kumustahin ang inyong kapitbahay
 • Mag-ingat sa paggamit ng generator

  • Sundin ang lahat ng instruksiyon
  • Subukin muna bago gamitin
  • Ilagay kung saan makapagbubuga nang maayos ang exhaust
  • Huwag paganahin ang nabibitbit na generator sa ulan
  • Huwag mag-imbak ng gasolina sa bahay