Skip to main content
Walang kasalukuyang mga plano sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff)
Ang isang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (PSPS) ay mangyayari bilang sagot sa matinding panahon. Ang koryente ay pinapatay upang maiwasan ang isang mabilis kumalat na sunog. Sa ngayon, walang mga pangyayari sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff).
Tumanggap ng mga abiso tungkol sa Public Safety Power Shutoffs (PSPS)
Bakit nagaganap ang Public Safety Power Shutoffs?
Kapag tuyo ang mga punong-kahoy at ang lupa at malakas ang hangin, nakakatulong ang pagpatay ng kuryente para maiwasan ang mga sunog.
Manatiling ligtas sa panahon ng pagkawala ng kuryente
Alamin ang mga pangkaligtasang tip bago, sa panahon ng at makalipas mawala ang kuryente.
May generator ba kayo? Pinag-iisipang magkaroon nito?
Makakatulong kami sa inyo sa pagpili ng tamang backup na solusyon sa kuryente at tuturuan kayo kung paano ito gamitin nang ligtas.

Mas maraming mga madudulugan at suporta ng tagakonsumo

Sabihan kami tungkol sa inyong karanasan sa website

Ang inyong mga puna ay makapagbibigay ng malaking tulong. Sa inyong tulong, maipagpapatuloy namin ang pagpapabuti ng aming website. Mangyaring ibahagi ang inyong loobin sa isang maikling survey.

Kunin ang survey