Skip to main content

Walang kasalukuyang mga plano sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff)

Ang isang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (PSPS) ay mangyayari bilang sagot sa matinding panahon. Ang koryente ay pinapatay upang maiwasan ang isang mabilis kumalat na sunog. Sa ngayon, walang mga pangyayari sa Pagpatay ng Kuryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff).
Tumanggap ng mga abiso tungkol sa Public Safety Power Shutoffs (PSPS)
Bakit nagaganap ang Public Safety Power Shutoffs?
Kapag tuyo ang mga punong-kahoy at ang lupa at malakas ang hangin, nakakatulong ang pagpatay ng kuryente para maiwasan ang mga sunog.
Manatiling ligtas sa panahon ng pagkawala ng kuryente
Alamin ang mga pangkaligtasang tip bago, sa panahon ng at makalipas mawala ang kuryente.
May generator ba kayo? Pinag-iisipang magkaroon nito?
Makakatulong kami sa inyo sa pagpili ng tamang backup na solusyon sa kuryente at tuturuan kayo kung paano ito gamitin nang ligtas.

Suporta sa wika at pagiging accessible

Para sa suporta sa pagsasalin sa 240+ na wika, o para humiling ng mga naka-print na komunikasyon sa malalaking print o Braille, tumawag sa 1-866-743-6589.
Mga video ng American Sign Language (ASL) PSPS